ZENEISKOLÁK

Ebben az iskolában képezik ki a holnap sztárait.

AWA Villa der Musik

(AWA a Zene Villája)

Virág Alexander 

Diplom pedagógus
Virág Anja

Diplom üzemgazdász (BA)
Zwingerweg 3-5, D-72202 Nagold

Telefon: 0049-7452-817115

https://www.awamusikschule.de/     musik@AWAmusikschule.de

Ehrenamtliche Künstlervermittlung für Deutsch-Ungarische Veranstaltungen 0